thesprotiatv.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΗΠΕΙΡΟΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Κοινοποίηση

Η Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας

    Έχοντας υπόψη :

Τις  διατάξεις του  Π.Δ. 270/1981, (ΦΕΚ Α΄77/30-03-1981), «Περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006, (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α΄87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 1. Την αριθ.  209/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας .
 2. Το άρθρο 2 Ε παρ. 2i της Κανονιστικής Απόφασης χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
 3. Την αρίθ. 49/2024 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την δημοπράτηση Δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στην κοινότητα Ηγουμενίτσας, για Τοποθέτηση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.
 4. Την αρίθ. 282/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας περί «καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων».
 5. Την με αριθμό 208/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.
 6. Την Αριθμ. 227/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας.

            Καθορίζουμε τους όρους Δημοπρασίας για την εκμίσθωση για Τοποθέτηση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου, στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Ηγουμενίτσας για τo 2024, όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα :

Άρθρο 1.Τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

 Η   δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το νόμο επιτροπής, στις 02-07-2024 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00’ – 10.30΄.

 Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο δημοπρασίας και  Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 Το προς παραχώρηση χρήσεως τμήμα κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας  εκτάσεως  833 μ2,  όπως αποτυπώνεται στο σχετικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τοποθέτηση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα.                                            

            Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ή δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό με  τα πλήρη στοιχεία του, επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ.

2.Έναρξη δραστηριότητας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) από Δ.Ο.Υ. καθώς και τυχόν μεταβολές αυτής.

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
 3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
 5. Φορολογική Ενημερότητα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
 7. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας και από την Ταμειακή Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η Ηγουμενίτσας περί μη οφειλής
 8. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Ηγουμενίτσας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, του ενδιαφερομένου , για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης  κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας  εκτάσεως 833 μ2 , ποσού  που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ελαχίστου ορίου  της πρώτης προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη ,  το οποίο στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά το πέρας της δημοπρασίας, στον δε τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη, « καλής εκτέλεσης» με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό, επί του επιτευχθέντος μισθώματος.
 9. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού .

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται).

γ) Πρόσφατη βεβαίωση περί μη πτώχευσης και περί μη αίτησης και θέσης σε διαδικασία για πτώχευση (εντός εξαμήνου).

δ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ καθώς και βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η Ηγουμενίτσας.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 1. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου Ηγουμενίτσας , σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και από την Ταμειακή Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η Ηγουμενίτσας.

β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.

            Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Άρθρο 3ο

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

 3.1. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στο Δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

3.2. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως τους, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη ή η επωνυμία του νομικού προσώπου. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

3.3. Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά  θα  πρέπει να υπερβαίνει κατά 5% τον ελάχιστο όρο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη κατά 100 ευρώ το ελάχιστο από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

3.4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι εξ’ ολοκλήρου αλληλέγγυος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Επίσης, τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά το δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 4ο

Δικαίωμα αποζημίωσης

 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσής του πριν την έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας από αρμόδια Επιτροπή. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο ή το Δημόσιο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ., ή λόγω μη δεδουλευμένου μισθώματος. 

Άρθρο 5ο

Υπογραφή σύμβασης

5.1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας η αρμόδια επιτροπή ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο  τον εκάστοτε τελευταίο πλειοδότη, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στο Δημαρχείο προκειμένου να παραλάβει το οίκοθεν σημείωμα και να ολοκληρώσει τη διαδικασία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου.

5.2. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12.11.1929 «Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).

Άρθρο 6ο

Τιμή πρώτης προσφοράς

Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 14.994,00 Ευρώ .  

Άρθρο 7ο

Διάρκεια μίσθωσης

 Η μίσθωση  αρχίζει με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και λήγει στις 31.12.2024. Με την πάροδο του χρόνου λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον  Δημοτικό Χώρο ,διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Άρθρο 8ο

Υποχρεώσεις μισθωτή

 α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του Κοινόχρηστου Χώρου, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά  για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των πελατών και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

β) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.

γ Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το χώρο  σε καλή κατάσταση και γενικά να διατηρεί το χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, υγιεινής και αισθητικής κ.λ.π., καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

δ) Υποχρεούται επίσης να προστατεύει , φροντίζει και συντηρεί το τυχόν υφιστάμενο πράσινο  εντός του παραχωρούμενου χώρου.

ε)  Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον χώρο, αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη χωρίς όμως να  αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας  αυτής.

στ) Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των οργάνων του Δήμου . Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, ο Δήμος  με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.

ζ) Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει τον κοινόχρηστο χώρο στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη, της μισθωτικής σχέσης, εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα.

η) Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εκθέσεις τεχνικού ελέγχου για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων.

ι) Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του μισθωτή και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που ισχύουν .

κ)  ο Μισθωτής υποχρεούται επίσης μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν την ηλεκτροδότηση να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο .

λ) Ο μισθωτής  αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οποιοδήποτε τρίτου τόσο κατά την εγκατάσταση – απεγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ όσο και κατά την λειτουργία αυτού. 

μ) Ο μισθωτής υποχρεούται πριν την εγκατάσταση του στον ενοικιαζόμενο χώρο, να υποβάλει στο Δήμο κατάλογο με τα μηχανήματα που θα εγκαταστήσει και να διαθέτει πυροσβεστήρες στο ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

ν) ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

Ο μισθωτής  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές διατάξεις  θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις και άδειες .

Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα γίνουν με ευθύνη του μισθωτή  και υπό την επίβλεψη ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου αυτού. Ο μισθωτής  αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου τόσο κατά την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του Λούνα – Παρκ όσο και κατά την λειτουργία αυτού.

Ο Δήμος  απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για κάθε ζημία-ατύχημα που τυχόν ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα του μισθωτή .

Ο Δήμος  δεν διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Πάρκ.

Ο μισθωτής , για την εύρυθμη λειτουργία των ψυχαγωγικών παιχνιδιών(λούνα πάρκ), μπορεί να προσλάβει  το απαραίτητο προσωπικό  για το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργασιακή σχέση.

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της εκάστοτε εταιρείας για τα δικαιώματα της ως προς τη μουσική που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών(λούνα πάρκ).

            Οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αυτών πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται, να συναρμολογούνται, να αποσυναρμολογούνται, να λειτουργούν, να επιδέχονται κατάλληλο χειρισμό, να συντηρούνται και να υπόκεινται σε έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, έτσι ώστε να παρέχουν, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης ή υπό άλλες εύλογα προβλέψιμες συνθήκες, τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια που απαιτείται, ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο ή να βλάπτουν την υγεία των χρηστών/επιβατών και του κοινού, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας και συντήρησης τους.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα Παρκ και πριν από την έναρξη λειτουργίας του, ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά:

– Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, του υπεύθυνου στην οποία θα δηλώνει ότι διενεργήθηκε ο ειδικός τεχνικός έλεγχος ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Παρκ διέπεται από τις ρητές απαιτήσεις της οικείας νομοθεσίας στο σύνολό του.

 – Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών.

– Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ηλεκτρολόγου μηχανικού, ανώτατης σχολής, για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων του Λούνα Παρκ από ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς και ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας που προβλέπονται στο νόμο .

 – Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού, για την καλή εγκατάσταση, στατικότητα και ασφαλή λειτουργία του Λούνα Παρκ.

– Υπεύθυνη δήλωση, διπλωματούχου μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, για κάθε διάταξη ψυχαγωγίας, που δεν υπερβαίνει τους 10 ή 15 ίππους.

– Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, για την καλή εκτέλεση, όλων των όρων του συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 περί ορισμού υπευθύνου συντηρητή των μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν.

Το ρεύμα βαρύνει το ιδιώτη – εκμισθωτή.

Άρθρο 9ο

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση – Λοιπές απαγορεύσεις

9.1. Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκμίσθωση μερική ή ολική, η σιωπηρή αναμίσθωση, ως και η με οποιοδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε μορφή μεταβίβαση από το μισθωτή σε τρίτο, μέρους ή όλου του Δημοτικού χώρου

9.2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση τρίτων στον χώρο.

9.3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις οφείλει να μην ξεπερνάει τα 80 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας. 

Άρθρο 10ο

Ευθύνη Δήμου Ηγουμενίτσας

 Ο Δήμος Ηγουμενίτσας  δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή για τυχόν ελαττώματα του παραχωρούμενου χώρου ούτε υποχρεούται να εγκαταστήσει το μισθωτή. Επίσης, δεν ευθύνεται  έναντι του μισθωτή ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου, ή χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή ή λόγω βλάβης από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, μετά την κατακύρωση.

Άρθρο 11ο

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

             Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ο μισθωτής δικαιούται να κάνει χρήση του χώρου που θα εγκαταστήσει το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ με βάσει την προσωρινή άδεια του αρμόδιου Αντιδημάρχου πριν λάβει την οριστική άδεια με σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να εγκαταστήσει τα μηχανήματα του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

            Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θα εκδοθεί από το Δήμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

            Ο Δήμος Ηγουμενίτσας διατηρεί το δικαίωμα αυτοψίας. 

Άρθρο 12ο

Λύση της Σύμβασης – Ανάκληση παραχώρησης

12.1. Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του συμβατικά ορισμένου χρόνου ισχύος της.

12.2. Πριν από τη συμβατική λήξη του χρόνου διαρκείας της, η σύμβαση λύεται:

α. Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο).

β. Σε περίπτωση κήρυξης του Μισθωτή σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή θέση αυτού σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε περίπτωση παύσης εργασιών του.

γ. Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του Α.Κ.,  ή άλλων νόμων. Ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον χώρο άμεσα και  χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης.

Άρθρο 13ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

             Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου όταν, (α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την  Δημοτική Επιτροπή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, (β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την υπογραφή της σύμβασης.

            Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το κατακυρωθέν ποσό, το οποίο δύναται να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Λοιποί όροι

14.1. Η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στον πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό ή να επαναλάβει το διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του πλειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι από τη συμμετοχή τους και μόνο σε αυτόν δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

14.2. Ο Δήμος μέσω των εντεταλμένων οργάνων του έχει υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει  καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί του κοινοχρήστου χώρου, να προβαίνει  άμεσα  στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

14.3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, σε κάθε φάση της διαδικασίας του, συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει μελετήσει την παρούσα προκήρυξη και ανεπιφύλακτα την αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει τους όρους αυτής. Παράλειψη του υποψηφίου για την πλήρη ενημέρωση του και τη συλλογή κάθε πληροφορίας και ελέγχου κάθε στοιχείου που αφορά τους όρους του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις μετέπειτα συμβατικές του υποχρεώσεις.

14.4 Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή εφάπαξ το μίσθωμα.

14.5. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης, με όλες τις σε βάρος του Μισθωτή συνέπειες, η σύμβαση λύεται μονομερώς και δύναται να εκμισθωθεί εκ νέου ο  κοινόχρηστος χώρος. 

Άρθρο 15ο

Δημοσίευση Διακήρυξης

 Ολόκληρη η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της θα δημοσιευθεί στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» , στις τοπικές Εφημερίδες και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας, δέκα ημέρες, πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Άρθρο 16ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας  (τηλ. 2665361267 και 2665361265), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 – 14.00 ή από την ιστοσελίδα www.igoumenitsa.gr . Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα της  δημοπρασίας. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

A Large Body of Water on Mars Is Detected, Raising the Potential for Alien Life

admin

Σε ποια σημεία γίνονται δωρεάν rapid test την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου

Σε ποια σημεία γίνονται δωρεάν rapid test τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου

12ο FolCalFest – Διασυνοριακοί Διάλογοι: Σχέσεις Πολυφωνίας

Διασύνδεση των ηπειρωτικών αρχαίων θεάτρων

Θεσπρωτία: Οδηγούσε αντίθετα στην Εγνατία οδό για αρκετά χιλιόμετρα